otvoriť ako PDF

Reklamačný poriadok online aukcie
Článok I
Základné ustanovenia
 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto uplatnenia reklamácie a postup pri riešení reklamácie.
 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby poskytnuté spotrebiteľovi na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom
  Obchodné meno: Pro art gallery s.r.o.
  Registrácia: spoločnosť zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 109823/B
  Sídlo: Rázusovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava
  Zast.: Helena Petričová, konateľka
  IČO: 50 192 302
  DIČ: 2120260329
  IČ DPH: Nie je platcom DPH
  email: info@proartgallery.sk
  tel.: +421 944 727 007


Článok II
Zodpovednosť prevádzkovateľa za vady poskytnutých služieb
 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady na poskytnutých službách, ktoré majú ku dňu poskytnutia a počas záručnej doby.
 2. Záručná doba na poskytnuté služby je 3 mesiace.


Článok III
Zodpovednosť majiteľa diela za vady
 1. Prevádzkovateľ nie je majiteľom diela, a preto ani nezodpovedá za prípadné vady diela. Za prípadné vady diela zodpovedá majiteľ diela v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.


Článok IV
Prevzatie diela
 1. Pri prevzatí diela je víťazný dražiteľ povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je dielo zabalené nie je poškodený. Pokiaľ je obal poškodený, má víťazný dražiteľ právo odmietnuť prevzatie zásielky alebo spísať s dopracov záznam. Ak zásielku prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, prípadná reklamácia nemusí byť uznaná z tohto dôvodu.
 2. Po prevzatí zásielky víťazný dražiteľ skontroluje vydražené dielo, najmä či je v súlade s popisom poskytnutým majiteľom diela.


Článok V
Reklamácia diela
 1. Víťazný dražiteľ je oprávnený reklamovať vydražené dielo u prevádzkovateľa len v prípade dôvodného podozrenia, že vydražené dielo je falzifikátom, t.j. jeho pôvod nie je totožný s pôvodom deklarovaným majiteľom diela.
 2. Reklamáciu je víťazný dražiteľ povinný uplatniť u prevádzkovateľa najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa jeho prevzatia, a to osobne odovzdaním diela a písomnej reklamácie v priestoroch prevádzkovateľa na adrese Rázusovo nábrežie 6 v Bratislave alebo ich zaslaním poštou na uvedenú adresu. Márnym uplynutím lehoty právo víťazného dražiteľa reklamovať dielo u prevádzkovateľa zaniká. Právo víťazného dražiteľa uplatniť vady diela u majiteľa diela zostáva zachované.
 3. V prípade reklamácie diela u prevádzkovateľa v stanovenej lehote, prevádzkovateľ posúdi opodstatnenosť reklamácie sám, prípadne v súčinnosti so znalcom. Pokiaľ sa potvrdí, že dielo je falzifikátom, prevádzkovateľ sa zaväzuje v lehote do 14 dní vrátiť víťaznému dražiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal.


Článok VI
Reklamácia služieb
 1. Registrovaný užívateľ, dražiteľ alebo víťazný dražiteľ, ktorý nie je spokojný so službami poskytnutými prevádzkovateľom v súvislosti s plnením sprostredkovateľskej zmluvy, je oprávnený ich reklamovať v záručnej dobe, a to odovzdaním písomnej reklamácie v priestoroch prevádzkovateľa, na adrese Rázusovo nábrežie 6 v Bratislave, jej zaslaním na uvedenú adresu alebo e-mailom na info@proartgallery.sk.
 2. Víťazný dražiteľ uvedie v písomnej reklamácii nasledujúce údaje:
  • identifikácia víťazného dražiteľa,
  • číslo elektronického potvrdenia uzatvorenia zmluvy,
  • popis služby, ktorú reklamuje,
  • odôvodnenie reklamáci,
  • názov a číslo bankového účtu a kód banky,
  • dátum a podpis.
 3. Prevádzkovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
 4. V prípade, že sa poskytnuté služby ukážu ako vadné, prevádzkovateľ vybavý reklamáciu vrátením sprostredkovateľskej odmeny alebo poskytnutím primeranej zľavy.
 5. Prevádzkovateľ je povinný doručiť spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. Víťazný dražiteľ má právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady poskytnutých služieb a boli vynaložené skutočne a účelne.


Článok VII
Záverečné ustanovenia
 1. Tento reklamačný poriadok platí v znení uvedenom na stránkach online aukčného portálu www.proartgallery.sk v deň registrácie a uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento reklamačný poriadok, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa aukčného portálu www.proartgallery.sk, pričom je chránený v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 4. Tento reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.05.2016.
Na našej stránke používame súbory cookie. Viac o tom, čo sú to súbory cookie a ako ich používame nájdete na tomto odkaze.