otvoriť ako PDF

Obchodné podmienky online aukcie
Článok I
Základné ustanovenia
 1. Internetová stránka www.proartgallery.sk je online aukčný portál, ktorý slúži na realizáciu online aukcie a na sprostredkovanie predaja a kúpy výtvarných umení a starožitností za podmienok ustanovených prevádzkovateľom.
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú pravidlá používania online aukčného portálu www.proartgallery.sk a právny vzťah medzi prevádzkovateľom aukčného portálu www.proartgallery.sk a užívateľom.
 3. Registráciou na portáli prejavuje užívateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Registrovaný užívateľ je povinný sledovať aktuálne obchodné podmienky a týmito sa aj riadiť.
 4. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na internetovej stránke aukčného portálu www.proartgallery.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia užívateľom.


Článok II
Základné pojmy
 1. Prevádzkovateľom online aukčného portálu www.proartgallery.sk (ďalej len „portál“) je spoločnosť:
  Obchodné meno: Pro art gallery s.r.o.
  Registrácia: spoločnosť zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 109823/B
  Sídlo: Rázusovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava
  Zast.: Helena Petričová, konateľka
  IČO: 50 192 302
  DIČ: 2120260329
  IČ DPH: Nie je platcom DPH
  email: info@proartgallery.sk
  tel.: +421 944 727 007
 2. Užívateľom je fyzická osoba, ktorá navštívila portál a využíva jeho funkcie.
 3. Registrovaným užívateľom je fyzická osoba, ktorá vyplnila registračný formulár, odoslala ho a zároveň splnila podmienky pre registráciu. Užívateľ sa stáva registrovaným užívateľom až po potvrdení registrácie prevádzkovateľom.
 4. Dražiteľom je registrovaný užívateľ, ktorý sa zúčasťňuje online aukcie.
 5. Dražené dielo je výtvarné umenie alebo starožitnosť ponúknutá majiteľom na predaj prostredníctvom online aukčného portálu.
 6. Majiteľ je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je majiteľom draženého diela. Prevádzkovateľ nie je majiteľom dražených diel.
 7. Užívateľský účet je účet dražiteľa, ktorý obsahuje informácie o dražiteľovi, jeho ponukách a vydražených dražobných dielach.
 8. Vyvolávacia cena je najnižšia možná cena draženého diela bez odmeny prevádzkovateľa.
 9. Prihodenie je ponuka finančnej čiastky uskutočnená dražiteľom v aukcii, ktorá prevyšuje vyvolávaciu cenu a aktuálnu najvyššiu ponuku uskutočnenú iným dražiteľom.
 10. Aktuálna cena predstavuje súčet vyvolávacej ceny a najvyššieho prihodenia bez odmeny prevádzkovateľa.
 11. Víťazné prihodenie je posledná ponuka na dražené dielo, ktorá spolu s vyvolávacou cenou predstavuje kúpnu cenu draženého diela bez odmeny prevádzkovateľa.
 12. Víťazný dražiteľ je dražiteľ, ktorý uskutočnil víťazné prihodenie.
 13. Orgánom dozoru je
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O.BOX 5
  820 07 Bratislava 27
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104
  fax č.: 02/ 58272 170


Článok III
Postavenie prevádzkovateľa
 1. Prevádzkovateľ je v pozícii sprostredkovateľa, ktorý sprostredkuje uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa draženého diela, medzi majiteľom draženého diela a víťazným dražiteľom.
 2. Prevádzkovateľ kladie mimoriadny dôraz na kvalitu poskytovaných služieb, a preto každé dražené dielo osobne prehliadne a sám posúdi jeho pravosť alebo v prípade potreby zabezpečí na vlastné náklady posúdenie znalcom. Všetky dražené diela sa nachádzajú u prevádzkovateľa a dražiteľ si ich môže po dohode s prevádzkovateľom ohliadnuť v jeho priestoroch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprístupniť dražené dielo záujemcovi v lehote do 10 dní, odo dňa doručenia žiadosti.
 3. Prevádzkovateľ poskytuje majiteľovi diela poradenstvo v oblasti určenia hodnoty diela, stanovenia vyvolávacej ceny a služby súvisiace s uskladnením diela a zabezpečením jeho doručenia víťaznému dražiteľovi.
 4. Prevádzkovateľ nie je majiteľom dražených diel, a preto nezodpovedá za vady diela ani prípadnú škodu, ktorá vznikla dražiteľovi s víťaznou ponukou, majiteľovi diela alebo akejkoľvek tretej osobe.
 5. Prevádzkovateľ prevádzkuje online aukčný portál, prostredníctvom ktorého môže majiteľ ponúknuť dielo na predaj a dražiteľ sa zúčastniť aukcie.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie majiteľa draženého diela ani dražiteľa, ktoré je v rozpore so zákonom, zákon obchádza alebo je v rozpore s dobrými mravmi. Predávajúci najmä, nie však výlučne, nezodpovedá za kvalitu, pôvod a zákonnosť draženého diela, špecifikáciu diela a aktuálnosť ponuky.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť dielo do aukcie alebo dražené dielo vyradiť z aukcie, ak by predaj draženého diela bol v rozpore so zákonom, zákon obchádzal alebo sa priečil dobrým mravom, ak má prevádzkovateľ pochybnosti o pravosti diela, o umelecko-historických a výtvarných kvalitách, alebo ak je rozpor medzi popisom a vlastnosťami diela.


Článok IV
Registrácia užívateľa
 1. Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá je registrovaná na portáli a prihodila na dražené dielo.
 2. Užívateľ sa môže registrovať na portáli prostredníctvom registračného formuláru. Registrácia je bezplatná.
 3. Užívateľ vyplní úplne a pravdivo registračný formulár a zvolí si prihlasovacie meno a heslo, ktorými sa bude prihlasovať do svojho užívateľského účtu.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený preveriť údaje uvedené v registračnom formulári a užívateľa identifikovať v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších právnych predpisov.
 5. Užívateľ spolu s registračným formulárom odošle prevádzkovateľovi fotokópiu spojho občianskeho preukazu alebo cestovného pasu (ďalej len „doklad totožnosti“). Užívateľ môže fotokópiu dokladu totožnosti priložiť v elektronickej forme do registračného formulára, zaslať po prijatí potvrdzujúceho e-mailu na info@proartgallery.sk alebo predložiť na nahliadnuie v predajni prevádzkovateľa.
 6. Po preverení údajov uvedených v registračnom formulári a na doklade totožnosti, prevádzkovateľ aktivuje užívateľské konto registrovaného užívateľa. Bez predloženia dokladu totožnosti nebude užívateľský účet registrovaného užívateľa aktivovaný.
 7. Registrovaný užívateľ sa môže prihlásiť do svojho užívateľského účtu zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdiť registráciu užívateľa, a to aj bez udania dôvodu.


Článok V
Sprostredkovateľská zmluva
 1. Registrovaním sa na portáli uzatvára užívateľ s prevádzkovateľom sprostredkovateľskú zmluvu, predmetom ktorej je na jednej strane záväzok prevádzkovateľa umožniť registrovanému užívateľovi účasť na online aukcii zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy s majiteľom v prípade uskutočnenia víťazného prihodenia a na druhej strane záväzok víťazného dražiteľa zaplatiť prevádzkovateľovi odmenu v dohodnutej výške.
 2. Sprostredkovateľská zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom potvrdenia registrácie. Potvrdenie o uzatvorení sprostredkovateľskej zmluvy je automaticky doručené registrovanému užívateľovi na zadaný e-mail.
 3. Na základe sprostredkovateľskej zmluvy je prevádzkovateľ povinný umožniť registrovanému užívateľovi účasť na online aukcii, poskytnúť víťaznému dražiteľovi virtuálny priestor pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, prijať od víťazného dražiteľa kúpnu cenu za vydražené dielo a odovzdať ju majiteľovi diela a zabezpečiť odovzdanie vydraženého diela víťaznému dražiteľovi.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ má nárok na odmenu vo výške 20 % kúpnej ceny, ktorá pozostáva z vyvolávacej ceny a víťazného prihodenia. Nárok na zaplatenia sprostredkovateľskej odmeny od víťazného dražiteľa vzniká prevádzkovateľovi okamihom ukončenia aukcie. Splatná je v lehote do 10 dní odo dňa ukončenia aukcie. Sprostredkovateľská odmena nie je súčasťou kúpnej ceny, účtuje sa nad rámec kúpnej ceny. Uvádzaná je bez DPH, keďže prevádzkovateľ nie je jej platcom.
  Pr. Vyvolávacia cena je 500 eur, víťazný dražiteľ prihodil 500 eur, t.j. kúpna cena je 1.000 eur. Odmena prevádzkovateľa je 20 % z kúpnej ceny, t.j. 200 eur. Víťazný dražiteľ zaplatí konečnú sumu vo výške 1.200 eur.


Článok VI
Špecifikácia draženého diela
 1. Majiteľ diela ponúka dielo na predaj prostredníctvom online aukčného portálu. Každé dražené dielo má prezentačnú stránku, ktorá obsahuje názov a autora diela, popis diela, fotografiu diela, vyvolávaciu cenu, aktuálnu cenu, zostávajúcu dobu trvania aukcie a počet prihodení.
 2. Majiteľ diela prehlasuje, že dražené dielo zodpovedá špecifikácii uvedenej na prezentačnej stránke, nemá žiadne vady, okrem drobných poškodení a vád, ktoré zodpovedajú veku a bežnému pužívaniu diela, a nie je zaťažené právom tretej osoby.
 3. Majiteľ diela zodpovedá za vady diela a škoda, ktorá by prípadne vznikla víťaznému dražiteľovi, prevádzkovateľovi alebo tretej osobe.


Článok VII
Priebeh online aukcie
 1. Registrovaný užívateľ je oprávnený zúčastniť sa online aukcie na aukčnom portáli po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu. Účasť na online aukcii sa realizuje tak, že dražiteľ kliknutím na „Prihodiť“ prihodí voliteľnú finančnú čiastku k aktuálnej cene zvoleného draženého diela. Prevádzkovateľ stanovil minimálnu možnú výšku prihodenia nasledovne:
  1. minimálna výška prihodenia pri vyvolávacej cene do 100 eur je 5 eur
  2. minimálna výška prihodenia pri vyvolávacej cene od 100 eur do 300 eur je 20 eur
  3. minimálna výška prihodenia pri vyvolávacej cene od 300 eur do 500 eur je 30 eur
  4. minimálna výška prihodenia pri vyvolávacej cene od 500 eur do 1.000 eur je 50 eur
  5. minimálna výška prihodenia pri vyvolávacej cene od 1.000 eur do 10.000 eur je 100 eur
  6. minimálna výška prihodenia pri vyvolávacej cene od 10.000 eur do 20.000 eur je 300 eur
  7. minimálna výška prihodenia pri vyvolávacej cene od 20.000 eur do 30.000 eur je 500 eur
  8. minimálna výška prihodenia pri vyvolávacej cene nad 30.000 eur je 1.000 eur
 2. Každý dražiteľ je oprávnený nastaviť si automatické prihadzovanie až po stanovený limit maximálnej kúpnej ceny draženého diela. Pokiaľ v dražbe urobil iný dražiteľ prihodenie, ktoré prekračuje nastavený limit, je dražiteľovi s nastaveným limitom automaticky doručený e-mail s upozornením, že nie je od toho momentu dražiteľom s najvyšším prihodením, keďže iný dražiteľ urobil prihodenie prekračujúce jeho nastavený limit.
 3. Aukcia diela prebieha počas doby stanovenej prevádzkovateľom, zvyčajne 30 dní odo dňa zverejnenia.
 4. Pokiaľ dražiteľ prihodí k aktuálnej cene počas posledných 3 minút trvania aukcie, doba trvania aukcie sa automaticky predlžnuje o ďalšie tri minúty, a to aj opakovane. Zostávajúca doba trvania aukcie je zobrazená pri tom ktorom draženom diele, a je automaticky aktualizovaná.
 5. Víťazným dražiteľom je dražiteľ, ktorý uskutoční víťazné prihodenie, t.j. posledné najvyššie prihodenie, ktoré spolu s vyvolávacou cenou predstavuje kúpnu cenu vydraženého diela bez odmeny prevádzkovateľa.


Článok VIII
Kúpna zmluva
 1. Víťazný dražiteľ uzatvára s majiteľom diela kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je kúpa vydraženého diela za kúpnu cenu pozostávajúcu z vyvolávacej ceny a víťazného prihodenia.
 2. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom ukončenia aukcie, t.j. uplynutím doby trvania aukcie. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy je automaticky doručené víťaznému dražiteľovi na zadaný e-mail.
 3. Majiteľ diela, ako predávajúci, je povinný dodať víťaznému dražiteľovi vydražené dielo riadne a včas.
 4. Víťazný dražiteľ, ako kupujúci, je povinný zaplatiť kúpnu zmluvu za vydražené dielo riadne a včas.


Článok IX
Platobné podmienky
 1. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v potvrdení o uzatvorení zmluvy, pričom pozostáva z kúpnej ceny (vyvolávacia cena + víťazné prihodenie) a sprostredkovateľskej odmeny. Uvádzaná je bez DPH, keďže predávajúci ani prevádzkovateľ nie sú jej platcom. Majiteľ diela je viazaný cenou po celý čas trvania kúpnej zmluvy.
 2. Dokladom o zaplatení sprostredkovateľskej odmeny je faktúra doručená víťaznému dražiteľovi na zadaný e-mail.
 3. Víťazný dražiteľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu diela a sprostredkovateľskú odmenu prevádzkovateľovi v lehote do 10 dní odo dňa ukončenia aukcie.
 4. Spôsob platby:
  1. Bankovým prevodom vopred.
  2. Spolu s potvrdením uzatvorenia kúpnej zmluvy prevádzkovateľ zašle víťaznému dražiteľovi platobné údaje, na základe ktorých zaplatí kúpnu cenu spolu so sprostredkovateľskou odmenou. Kúpna cena a sprostredkovateľská odmena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania na účet prevádzkovateľa.
  3. V hotovosti v priestoroch prevádzkovateľa.
  4. Víťazný dražiteľ zaplatí kúpnu cenu spolu so sprostredkovateľskou odmenou v hotovosti v priestoroch prevádzkovateľa na adrese Rázusovo nábrežie 6 v Bratislave.
 5. V prípade, že víťazný dražiteľ nezaplatí kúpnu cenu spolu so sprostredkovateľskou odmenou v lehote do 10 dní odo dňa ukončenia aukcie, kúpnu zmluva a sprostredkovateľská zmluva sa deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty zrušuje.


Článok X
Dodacie podmienky
 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať víťaznému dražiteľovi vydražené dielo v lehote do 20 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny a sprostredkovateľskej odmeny.
 2. Víťazný dražiteľ si zvolí jeden z nasledovných spôsobov dodania diela:
  1. Osobný odber v priestoroch prevádzkovateľa na adrese Rázusovo nábrežie 6 v Bratislave,
  2. Doručenie diela kuriérom na náklady sprostredkovateľa.
 3. Pri prevzatí diela je víťazný dražiteľ povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je dielo zabalené nie je poškodený. Pokiaľ je obal poškodený, má víťazný dražiteľ právo odmietnuť prevzatie zásielky alebo spísať s dopracov záznam. Ak zásielku prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, prípadná reklamácia nemusí byť uznaná z tohto dôvodu.
 4. Po prevzatí zásielky víťazný dražiteľ skontroluje vydražené dielo, najmä či je v súlade s popisom poskytnutým majiteľom diela.


Článok XI
Spôsob používania aukčného portálu
 1. Majiteľ diela, dražiteľ a iní užívatelia sú oprávnení používať aukčný portál výlučne pre vlastnú potrebu.
 2. Majiteľ diela, dražiteľ a iní užívatelia sú povinní používať aukčný portál výlučne v súlade s týmito podmienkami používania, právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrými mravmi.
 3. Majiteľ diela, dražiteľ a iní užívatelia nesmú používať tento aukčný portál spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami používania.
 4. Majiteľ diela, dražiteľ a iní užívatelia v súvislosti s používaním portálu nesmú:
  1. porušovať zákon a zákon obchádzať,
  2. ponúkať dielo, ktoré sú v rozpore so zákonom,
  3. úmyselne klamať a zavádzať ostatných užívateľov,
  4. spôsobovať akúkoľvek škodu ostatným užívateľom alebo tretím osobám.


Článok XII
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na diele
 1. Víťazný dražiteľ nadobúda vlastnícke právo k dielu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za vydražené dielo.
 2. Nebezpečenstvo škody na vydražom diele prechádza na víťazného dražiteľa v čase, keď prevezme dielo od majiteľa alebo prevádzkovateľa alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď sa mu umožní nakladať s dielom a víťazný dražiteľ dielo neprevezme.


Článok XIII
Trvanie zmluvy
 1. Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená sprostredkovateľskú zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu. Výpoveď je potrebné doručiť druhej zmluvnej strane, a to buď e-mailom alebo poštou. Deň nasledujúci po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane sa sprostredkovateľská zmluva zrušuje.
 3. Bez zbytočného odkladu po zrušení sprostredkovateľskej zmluvy je prevádzkovateľ povinný vymazať užívateľský účet a vymazať všetky údaje, týkajúce sa registrovaného užívateľa.


Článok XIV
Odstúpenie od zmluvy
 1. Odstúpenie od sprostredkovateľskej zmluvy víťazného dražiteľa, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u prevádzkovateľa písomne, a to e-mailom na info@proartgallery.sk alebo poštou zaslaním na adresu sídla prevádzkovateľa, Rázusovo nábrežie 6 v Bratislave. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 4. V súlade s § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služieb, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy, je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.


Článok XV
Riešenie sporov
 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi víťazným dražiteľom a prevádzkovateľom v súvislosti s používaním aukčného portálu a uzatvorením zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je poskytovanie služieb súvisiacich so sprostredkovaním uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi víťazným dražiteľom, ktorým je spotrebiteľ a prevádzkovateľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@proartgallery.sk alebo poštou na adresu Rázusovo nábrežie 6 v Bratislave. Pokiaľ prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.


Článok XVI
Zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky
 1. Za prípadné vady diela zodpovedá predávajúci, ktorým je majiteľ diela.
 2. Zodpovednosť za vady a podmienky reklamácie sú upravené v reklamačnom poriadku.


Článok XVII
Ochrana osobných údajov
 1. Osobné údaje o registrovaných užívateľoch a majiteľoch diel spracúva prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na v sekcii Ochrana osobných údajov.


Článok XVIII
Záruka
 1. Prevádzkovateľ poskytuje majiteľovi diela, užívateľovi, registrovanému užívateľovi a dražiteľom virtuálny priestor, prostredníctvom ktorého sa môžu zúčastniť na online aukcii a uzatvoriť kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je predaj vydraženého diela. Kúpna zmluva vzniká priamo medzi majiteľom diela a víťazným dražiteľom, pričom prevádzkovateľ nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu a žiadným spôsobom do neho nezasahuje, ani nezodpovedá za plnenie si zmluvných povinností zmluvnými stranami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne majiteľovi diela, víťaznému dražiteľovi, užívateľovi, dražiteľovi alebo tretej osobe v súvislosti s používaním aukčného portálu. Pre prípad vzniku sporu medzi majiteľom diela, víťazným dražiteľom, užívateľom, dražiteľom, príp. aj treťou stranou, prevádzkovateľ nie je účastníkom tohto sporu, ani do neho žiadnym spôsobom nezasahuje.
 3. Prevádzkovateľ sprístupňuje užívateľom portál tak, ako „stojí a leží“. Prevádzkovateľ sa snaží o zabezpečenie funkčnosti portálu, avšak nenesie zodpovednosť za občasné výpadky z technických alebo iných príčin.


Článok XIX
Autorské práva
 1. Aukčný portál a všetok obsah na ňom zverejnený je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. autorský zákon autorským dielom autora, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.
 2. Aukčný portál a jeho obsah je voľne prístupný pre užívateľov, ktorí ho môžu použiť výhradne na účely využívania ponúkaných služieb. Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas autora. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané.


Článok XX
Záverečné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach online aukčného portálu www.proartgallery.sk v deň registrácie a uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa aukčného portálu www.proartgallery.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.04.2016.
Na našej stránke používame súbory cookie. Viac o tom, čo sú to súbory cookie a ako ich používame nájdete na tomto odkaze.