Obchodné podmienky online aukcie a E-shopu
Článok I
Základné ustanovenia
 1. Internetová stránka www.proartgallery.sk je online portál, ktorý slúži na realizáciu online aukcie a na sprostredkovanie predaja a kúpy výtvarných umení a starožitností za podmienok ustanovených prevádzkovateľom.
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú pravidlá používania online portálu www.proartgallery.sk a právny vzťah medzi prevádzkovateľom portálu www.proartgallery.sk a používateľom.
 3. Registráciou na portáli prejavuje používateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Registrovaný používateľ je povinný sledovať aktuálne obchodné podmienky a týmito sa aj riadiť.
 4. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na internetovej stránke portálu www.proartgallery.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia používateľom.


Článok II
Základné pojmy
 1. Prevádzkovateľom online portálu www.proartgallery.sk, zahŕňajúceho aukčný online portál a internetový obchod (E-shop) (ďalej spoločne len „portál“) je spoločnosť:
  Obchodné meno: Pro art gallery s.r.o.
  Registrácia: spoločnosť zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 109823/B
  Sídlo: Rázusovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava
  Zast.: Helena Petričová, konateľka
  IČO: 50 192 302
  DIČ: 2120260329
  IČ DPH: Nie je platcom DPH
  email: info@proartgallery.sk
  tel.: +421 944 727 007
 2. Používateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá navštívila portál a využíva jeho funkcie.
 3. Registrovaným používateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila registračný formulár, odoslala ho a zároveň splnila podmienky pre registráciu. Používateľ sa stáva registrovaným používateľom až po potvrdení registrácie prevádzkovateľom.
 4. Dražiteľom je registrovaný používateľ, ktorý sa zúčastňuje online aukcie.
 5. Dielo je výtvarné umenie alebo starožitnosť ponúknutá majiteľom na predaj prostredníctvom online aukčného portálu alebo za pevne stanovenú kúpnu cenu v E-shope.
 6. Majiteľ je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je majiteľom draženého diela alebo diela ponúkaného v E-shope.
 7. Používateľský účet je účet dražiteľa, ktorý obsahuje informácie o dražiteľovi, jeho ponukách a vydražených dražobných dielach alebo zakúpených dielach.
 8. Vyvolávacia cena je najnižšia možná cena draženého diela bez odmeny prevádzkovateľa.
 9. Prihodenie je ponuka finančnej čiastky uskutočnená dražiteľom v aukcii, ktorá prevyšuje vyvolávaciu cenu a aktuálnu najvyššiu ponuku uskutočnenú iným dražiteľom.
 10. Aktuálna cena predstavuje súčet vyvolávacej ceny a najvyššieho prihodenia bez odmeny prevádzkovateľa.
 11. Víťazné prihodenie je posledná ponuka na dražené dielo, ktorá spolu s vyvolávacou cenou predstavuje kúpnu cenu draženého diela bez odmeny prevádzkovateľa.
 12. Víťazný dražiteľ je dražiteľ, ktorý uskutočnil víťazné prihodenie.
 13. Orgánom dozoru je
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O.BOX 5
  820 07 Bratislava 27
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104
  fax č.: 02/ 58272 170


Článok III
Postavenie prevádzkovateľa
 1. Prevádzkovateľ je v pozícii sprostredkovateľa, ktorý sprostredkuje uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa diela, medzi majiteľom diela a víťazným dražiteľom alebo kupujúcim v E-shope.
 2. Prevádzkovateľ kladie mimoriadny dôraz na kvalitu poskytovaných služieb, a preto každé dielo osobne prehliadne a sám posúdi jeho pravosť alebo v prípade potreby zabezpečí na vlastné náklady posúdenie znalcom. Všetky diela sa nachádzajú u prevádzkovateľa a dražiteľ si ich môže po dohode s prevádzkovateľom ohliadnuť v jeho priestoroch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprístupniť dielo záujemcovi v lehote do 10 dní, odo dňa doručenia žiadosti.
 3. Prevádzkovateľ poskytuje majiteľovi diela poradenstvo v oblasti určenia hodnoty diela, stanovenia vyvolávacej ceny alebo kúpnej ceny v E-shope a služby súvisiace s uskladnením diela a zabezpečením jeho doručenia víťaznému dražiteľovi alebo kupujúcemu v E-shope.
 4. Prevádzkovateľ v prípadoch, kedy nie je majiteľom diela, nezodpovedá za vady diela ani prípadnú škodu, ktorá vznikla dražiteľovi s víťaznou ponukou, kupujúcemu v E-shope, majiteľovi diela alebo akejkoľvek tretej osobe.
 5. Prevádzkovateľ prevádzkuje online aukčný portál, prostredníctvom ktorého môže majiteľ ponúknuť dielo na predaj a dražiteľ sa zúčastniť aukcie. Prevádzkovateľ tiež prevádzkuje E-shop, prostredníctvom ktorého môže majiteľ ponúknuť dielo na predaj kupujúcemu za pevne stanovenú kúpnu cenu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie majiteľa diela ani dražiteľa alebo kupujúceho v E-shope, ktoré je v rozpore so zákonom, zákon obchádza alebo je v rozpore s dobrými mravmi. Prevádzkovateľ najmä, nie však výlučne, nezodpovedá za kvalitu, pôvod a zákonnosť diela, špecifikáciu diela a aktuálnosť ponuky.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť dielo do aukcie alebo dražené dielo vyradiť z aukcie, nezaradiť dielo do ponuky E-shopu alebo dielo vyradiť z ponuky E-shopu, ak by predaj diela bol v rozpore so zákonom, zákon obchádzal alebo sa priečil dobrým mravom, ak má prevádzkovateľ pochybnosti o pravosti diela, o umelecko-historických a výtvarných kvalitách, alebo ak je rozpor medzi popisom a vlastnosťami diela.


Článok IV
Registrácia používateľa
 1. Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá je registrovaná na portáli a prihodila na dražené dielo. Kupujúcim v E-shope môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá sa za účelom kúpy jednorazovo prihlási na portáli, vyplní a verifikuje fakturačné a doručovacie údaje a odsúhlasí podmienky pre realizácie kúpy a predaja tovaru uvedené na portáli alebo ktorá je registrovaná na portáli za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dielo ponúkané v E-shope.
 2. Používateľ sa môže registrovať na portáli prostredníctvom registračného formuláru. Registrácia je bezplatná.
 3. Používateľ vyplní úplne a pravdivo registračný formulár a zvolí si prihlasovacie meno a heslo, ktorými sa bude prihlasovať do svojho používateľského účtu.
 4. Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený preveriť údaje uvedené v registračnom formulári a používateľa identifikovať v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších právnych predpisov.
 5. Po vyplnení všetkých údajov registračného formulára a prípadnej identifikácii používateľa v zmysle bodu 4. tohto článku prevádzkovateľ aktivuje užívateľské konto registrovaného používateľa.
 6. Registrovaný používateľ sa môže prihlásiť do svojho používateľského účtu zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
 7. Registrovaný užívateľ sa môže prihlásiť do svojho užívateľského účtu zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdiť registráciu používateľa alebo zrušiť registráciu registrovaného používateľa, a to aj bez udania dôvodu.


Článok V
Sprostredkovateľská zmluva medzi dražiteľom alebo kupujúcim v E-shope a prevádzkovateľom
 1. Registrovaním sa na portáli uzatvára používateľ s prevádzkovateľom sprostredkovateľskú zmluvu, predmetom ktorej je záväzok prevádzkovateľa umožniť registrovanému používateľovi účasť na online aukcii alebo kúpu diela v E-shope a zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy s majiteľom a v prípade online aukcie záväzok víťazného dražiteľa zaplatiť prevádzkovateľovi odmenu v dohodnutej výške.
 2. Sprostredkovateľská zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom potvrdenia registrácie. Potvrdenie o uzatvorení sprostredkovateľskej zmluvy je automaticky doručené registrovanému používateľovi na zadaný e-mail.
 3. Na základe sprostredkovateľskej zmluvy je prevádzkovateľ povinný umožniť registrovanému používateľovi účasť na online aukcii, poskytnúť víťaznému dražiteľovi virtuálny priestor pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, prijať od víťazného dražiteľa kúpnu cenu za vydražené dielo a odovzdať ju majiteľovi diela a zabezpečiť odovzdanie vydraženého diela víťaznému dražiteľovi. V prípade sprostredkovania kúpy diela v E-shope je na základe sprostredkovateľskej zmluvy prevádzkovateľ povinný umožniť registrovanému používateľovi virtuálny priestor pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, prijať od registrovaného používateľa kúpnu cenu a odovzdať ju majiteľovi diela a zabezpečiť odovzdanie diela registrovanému používateľovi ako kupujúcemu. Túto povinnosť má aj neregistrovanému používateľovi, ktorý sa jednorazovo prihlási na portáli, vyplní a verifikuje fakturačné a doručovacie údaje a odsúhlasí podmienky pre realizácie kúpy a predaja tovaru uvedené na portáli.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade online aukcie má prevádzkovateľ nárok na odmenu vo výške 15 % kúpnej ceny, ktorá pozostáva z vyvolávacej ceny a víťazného prihodenia. Nárok na zaplatenie sprostredkovateľskej odmeny od víťazného dražiteľa vzniká prevádzkovateľovi okamihom ukončenia aukcie. Splatná je v lehote do 10 dní odo dňa ukončenia aukcie. Sprostredkovateľská odmena nie je súčasťou kúpnej ceny, účtuje sa nad rámec kúpnej ceny. Uvádzaná je bez DPH, keďže prevádzkovateľ nie je jej platcom.
  Pr. Vyvolávacia cena je 500 eur, víťazný dražiteľ prihodil 500 eur, t.j. kúpna cena je 1.000 eur. Odmena prevádzkovateľa je 15 % z kúpnej ceny, t.j. 150 eur. Víťazný dražiteľ zaplatí konečnú sumu vo výške 1.150 eur.


Článok VI
Sprostredkovateľská zmluva medzi majiteľom diela a prevádzkovateľom
 1. Objednávku sprostredkovania uzatvorenia kúpnej zmluvy, predmetom ktorej má byť kúpa draženého diela medzi majiteľom draženého diela a víťazným dražiteľom, alebo objednávku sprostredkovania kúpnej zmluvy, predmetom ktorej má byť kúpa diela ponúkaného prostredníctvom E-shopu, zadá majiteľ diela vyplnením na to určeného formulára na portáli prevádzkovateľa.
 2. Sprostredkovateľská zmluva medzi prevádzkovateľom a majiteľom diela sa považuje za uzavretú potvrdením prijatia objednávky zo strany prevádzkovateľa, doručeným majiteľovi na zadaný e-mail. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku majiteľa diela na uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy a prijatie objednávky nepotvrdiť.
 3. Na základe sprostredkovateľskej zmluvy je prevádzkovateľ povinný umožniť predaj majiteľovho diela na online aukcii alebo v E-shope, poskytnúť majiteľovi virtuálny priestor pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, prijať od víťazného dražiteľa v online aukcii alebo kupujúceho v E-shope kúpnu cenu za dielo, odovzdať kúpnu cenu majiteľovi diela a zabezpečiť odovzdanie diela víťaznému vydražiteľovi alebo kupujúcemu v E-shope.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ má voči majiteľovi diela nárok na odmenu vo výške 20 % z kúpnej ceny zaplatenej používateľom. Sprostredkovateľská odmena sa odpočíta z celkovej kúpnej ceny. Nárok na zaplatenie sprostredkovateľskej odmeny voči majiteľovi diela vzniká prevádzkovateľovi okamihom ukončenia aukcie alebo v prípade kúpy diela v E-shope uzavretím kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ poukáže kúpnu cenu zníženú o odmenu za sprostredkovanie majiteľovi diela do 10 dní od uhradenia kúpnej ceny víťazným vydražiteľom alebo kupujúcim v E-shope. Sprostredkovateľská odmena je uvádzaná bez DPH, keďže prevádzkovateľ nie je jej platcom.
  Pr.: Kúpna cena je 1.000 eur. Odmena prevádzkovateľa je 20 % z kúpnej ceny, t.j. 200 eur. Prevádzkovateľ poukáže majiteľovi diela časť kúpnej ceny vo výške 800 eur.
 5. Uzatvorením sprostredkovateľskej zmluvy majiteľ vyslovuje neodvolateľný a bezvýhradný súhlas s podmienkami predaja diela prostredníctvom aukčného portálu a E-shopu, tak ako sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach.


Článok VII
Špecifikácia diela
 1. Majiteľ diela ponúka dielo na predaj prostredníctvom online aukčného portálu alebo E-shopu. Každé dielo ponúkané v online aukcii alebo E-shope má prezentačnú stránku, ktorá obsahuje názov a autora diela, popis diela, fotografiu diela, vyvolávaciu cenu, aktuálnu cenu, zostávajúcu dobu trvania aukcie a počet prihodení.
 2. Majiteľ diela prehlasuje, že dielo zodpovedá špecifikácii uvedenej na prezentačnej stránke, nemá žiadne vady, okrem drobných poškodení a vád, ktoré zodpovedajú veku a bežnému používaniu diela, a nie je zaťažené právom tretej osoby.
 3. Majiteľ diela zodpovedá za vady diela a škodu, ktorá by prípadne vznikla víťaznému dražiteľovi, kupujúcemu v E-shope, prevádzkovateľovi alebo tretej osobe.


Článok VIII
Priebeh online aukcie
 1. Registrovaný používateľ je oprávnený zúčastniť sa online aukcie na aukčnom portáli po prihlásení sa do svojho používateľského účtu. Účasť na online aukcii sa realizuje tak, že dražiteľ kliknutím na „Prihodiť“ prihodí voliteľnú finančnú čiastku k aktuálnej cene zvoleného draženého diela. Prevádzkovateľ stanovil minimálnu možnú výšku prihodenia nasledovne:
  1. minimálna výška prihodenia pri aktuálnej cene do 100 eur je 5 eur
  2. minimálna výška prihodenia pri aktuálnej cene od 100 eur do 300 eur je 20 eur
  3. minimálna výška prihodenia pri aktuálnej cene od 300 eur do 500 eur je 30 eur
  4. minimálna výška prihodenia pri aktuálnej cene od 500 eur do 1.000 eur je 50 eur
  5. minimálna výška prihodenia pri aktuálnej cene od 1.000 eur do 10.000 eur je 100 eur
  6. minimálna výška prihodenia pri aktuálnej cene od 10.000 eur do 20.000 eur je 300 eur
  7. minimálna výška prihodenia pri aktuálnej cene od 20.000 eur do 30.000 eur je 500 eur
  8. minimálna výška prihodenia pri aktuálnej cene nad 30.000 eur je 1.000 eur
 2. Každý dražiteľ je oprávnený nastaviť si automatické prihadzovanie až po limit maximálnej kúpnej ceny draženého diela, stanovený dražiteľom. Pokiaľ v dražbe urobil iný dražiteľ prihodenie, ktoré prekračuje nastavený limit, je dražiteľovi s nastaveným limitom automaticky doručený e-mail s upozornením, že nie je od toho momentu dražiteľom s najvyšším prihodením, keďže iný dražiteľ urobil prihodenie prekračujúce jeho nastavený limit.
 3. Pokiaľ dražiteľ prihodí k aktuálnej cene počas posledných 3 minút trvania aukcie, doba trvania aukcie sa automaticky predlžuje o ďalšie tri minúty, a to aj opakovane. Zostávajúca doba trvania aukcie je zobrazená pri tom ktorom draženom diele, a je automaticky aktualizovaná.
 4. Víťazným dražiteľom je dražiteľ, ktorý uskutoční víťazné prihodenie, t.j. posledné najvyššie prihodenie, ktoré spolu s vyvolávacou cenou predstavuje kúpnu cenu vydraženého diela bez odmeny prevádzkovateľa.


Článok IX
Kúpna zmluva
 1. Víťazný dražiteľ v online aukcii uzatvára s majiteľom diela kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je kúpa vydraženého diela za kúpnu cenu pozostávajúcu z vyvolávacej ceny a víťazného prihodenia. Kupujúci v E-shope uzatvára s majiteľom diela kúpnu zmluvu za pevne stanovenú kúpnu cenu, uvedenú v E-shope pri predmetnom diele.
 2. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom ukončenia aukcie, t.j. uplynutím doby trvania aukcie. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy je automaticky doručené víťaznému dražiteľovi na zadaný e-mail. V prípade kúpy diela v E-shope sa kúpna zmluva považuje za uzavretú potvrdením uzatvorenia zmluvy zo strany prevádzkovateľa.
 3. Majiteľ diela ako predávajúci, je povinný víťaznému dražiteľovi, alebo kupujúcemu v E-shope, ktorému bolo potvrdené uzatvorenie kúpnej zmluvy, dodať dielo riadne a včas.
 4. Víťazný dražiteľ, alebo kupujúci v E-shope, je povinný zaplatiť kúpnu cenu za dielo riadne a včas.


Článok X
Platobné podmienky
 1. Konečná cena diela vydraženého v online aukcii je sumárna cena uvádzaná v potvrdení o uzatvorení zmluvy, pričom pozostáva z kúpnej ceny (vyvolávacia cena + víťazné prihodenie) a sprostredkovateľskej odmeny. Cena diela v E-shope je stanovená pevnou sumou uvedenou pri príslušnom diele a v potvrdení o uzavretí zmluvy. Cena diela je uvádzaná bez DPH, keďže majiteľ ako predávajúci ani prevádzkovateľ nie sú jej platcom. Majiteľ diela je viazaný cenou po celý čas trvania kúpnej zmluvy.
 2. Dokladom o zaplatení sprostredkovateľskej odmeny za umožnenie účasti na online aukcii je faktúra doručená víťaznému dražiteľovi na zadaný e-mail.
 3. Víťazný dražiteľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu diela vydraženého v online aukcii a sprostredkovateľskú odmenu prevádzkovateľovi v lehote do 10 dní odo dňa ukončenia aukcie.
 4. Spôsob platby kúpnej ceny diela vydraženého v online aukcii:
  1. Bankovým prevodom vopred. Spolu s potvrdením uzatvorenia kúpnej zmluvy prevádzkovateľ zašle víťaznému dražiteľovi platobné údaje, na základe ktorých zaplatí kúpnu cenu spolu so sprostredkovateľskou odmenou. Kúpna cena a sprostredkovateľská odmena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania na účet prevádzkovateľa.
  2. Platobnou kartou v priestoroch prevádzkovateľa.
  3. Platobnou kartou online.
 5. V prípade, že víťazný dražiteľ nezaplatí kúpnu cenu spolu so sprostredkovateľskou odmenou v lehote do 10 dní odo dňa ukončenia aukcie, kúpna zmluva a sprostredkovateľská zmluva sa deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty zrušuje.
 6. Spôsob platby kúpnej ceny diela pri jeho kúpe v E-shope:
  1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby budú zo strany prevádzkovateľa zaslané v rámci potvrdenia uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade platby bankovým prevodom je kúpna cena splatná do 10 dní odo dňa kúpy diela.
  2. Platobnou kartou v priestoroch prevádzkovateľa.
  3. Platobnou kartou online. V prípade platby platobnou kartou online je kúpna cena splatná do 10 dní odo dňa kúpy diela.
 7. V prípade, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote, kúpna zmluva a sprostredkovateľská zmluva sa deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty zrušuje.


Článok XI
Dodacie podmienky
 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať víťaznému dražiteľovi alebo kupujúcemu v E-shope dielo v lehote do 20 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny a v prípade online aukcie aj zaplatenia sprostredkovateľskej odmeny.
 2. Víťazný dražiteľ alebo kupujúci v E-shope si zvolí jeden z nasledovných spôsobov dodania diela:
  1. Osobný odber v priestoroch prevádzkovateľa na adrese Rázusovo nábrežie 6 v Bratislave,
  2. Doručenie diela v rámci Slovenskej republiky kuriérom na náklady prevádzkovateľa,
  3. Doručenie diela do zahraničia na náklady víťazného vydražiteľa alebo kupujúceho v E-shope podľa cenníka doručovateľskej spoločnosti.
 3. Pri prevzatí diela je víťazný dražiteľ alebo kupujúci v E-shope povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je dielo zabalené nie je poškodený. Pokiaľ je obal poškodený, má víťazný dražiteľ alebo kupujúci v E-shope právo odmietnuť prevzatie zásielky alebo spísať s dopravcom záznam. Ak zásielku prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, prípadná reklamácia nemusí byť uznaná z tohto dôvodu.
 4. Po prevzatí zásielky víťazný dražiteľ alebo kupujúci v E-shope skontroluje vydražené dielo, najmä či je v súlade s popisom poskytnutým majiteľom diela


Článok XII
Spôsob používania portálu
 1. Majiteľ diela, dražiteľ a iní užívatelia sú oprávnení používať portál výlučne pre vlastnú potrebu.
 2. Majiteľ diela, dražiteľ a iní užívatelia sú povinní používať portál výlučne v súlade s týmito podmienkami používania, právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrými mravmi.
 3. Majiteľ diela, dražiteľ a iní užívatelia nesmú používať tento portál spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami používania.
 4. Majiteľ diela, dražiteľ a iní užívatelia v súvislosti s používaním portálu nesmú:
  1. porušovať zákon a zákon obchádzať,
  2. ponúkať dielo, ktoré sú v rozpore so zákonom,
  3. úmyselne klamať a zavádzať ostatných užívateľov,
  4. spôsobovať akúkoľvek škodu ostatným užívateľom alebo tretím osobám.


Článok XIII
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na diele
 1. Víťazný dražiteľ alebo kupujúci v E-shope nadobúda vlastnícke právo k dielu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za dielo a v prípade online aukcie aj úplným zaplatením sprostredkovateľskej odmeny.
 2. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na víťazného dražiteľa alebo kupujúceho v E-shope v čase, keď prevezme dielo od majiteľa alebo prevádzkovateľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď sa mu umožní nakladať s dielom a víťazný dražiteľ alebo kupujúci v E-shope dielo neprevezme.


Článok XIV
Trvanie zmluvy
 1. Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená sprostredkovateľskú zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu. Výpoveď je potrebné doručiť druhej zmluvnej strane, a to buď e-mailom alebo poštou. Deň nasledujúci po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane sa sprostredkovateľská zmluva zrušuje.
 3. Bez zbytočného odkladu po zrušení sprostredkovateľskej zmluvy je prevádzkovateľ povinný vymazať používateľský účet a vymazať všetky údaje, týkajúce sa registrovaného používateľa.


Článok XV
Odstúpenie od zmluvy
 1. Odstúpenie od sprostredkovateľskej zmluvy alebo kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u prevádzkovateľa písomne, a to e-mailom na info@proartgallery.sk alebo poštou zaslaním na adresu sídla prevádzkovateľa, Rázusovo nábrežie 6 v Bratislave. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 4. V súlade s § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služieb, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy, je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 6. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.


Článok XVI
Riešenie sporov
 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi víťazným dražiteľom a prevádzkovateľom v súvislosti s používaním aukčného portálu a uzatvorením zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je poskytovanie služieb súvisiacich so sprostredkovaním uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi víťazným dražiteľom, ktorým je spotrebiteľ a prevádzkovateľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@proartgallery.sk alebo poštou na adresu Rázusovo nábrežie 6 v Bratislave. Pokiaľ prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb, ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.


Článok XVII
Zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky
 1. Za prípadné vady diela zodpovedá predávajúci, ktorým je majiteľ diela.
 2. Zodpovednosť za vady a podmienky reklamácie sú upravené v reklamačnom poriadku.


Článok XVIII
Ochrana osobných údajov
 1. Osobné údaje o registrovaných používateľoch a majiteľoch diel spracúva prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na v sekcii Ochrana osobných údajov.


Článok XIX
Záruka
 1. Prevádzkovateľ poskytuje majiteľovi diela, používateľovi, registrovanému používateľovi a dražiteľom virtuálny priestor, prostredníctvom ktorého sa môžu zúčastniť na online aukcii, alebo zakúpiť dielo v E-shope a uzatvoriť kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je predaj diela. Kúpna zmluva vzniká priamo medzi majiteľom diela a víťazným dražiteľom alebo kupujúcim v E-shope, pričom prevádzkovateľ nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu a žiadnym spôsobom do neho nezasahuje, ani nezodpovedá za plnenie si zmluvných povinností zmluvnými stranami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne majiteľovi diela, víťaznému dražiteľovi, používateľovi, dražiteľovi, kupujúcemu v E-shope alebo tretej osobe v súvislosti s používaním portálu. Pre prípad vzniku sporu medzi majiteľom diela, víťazným dražiteľom, používateľom, dražiteľom, kupujúcim v-Eshope, príp. aj treťou stranou, prevádzkovateľ nie je účastníkom tohto sporu, ani do neho žiadnym spôsobom nezasahuje.
 3. Prevádzkovateľ sprístupňuje používateľom portál tak, ako „stojí a leží“. Prevádzkovateľ sa snaží o zabezpečenie funkčnosti portálu, avšak nenesie zodpovednosť za občasné výpadky z technických alebo iných príčin.


Článok XX
Autorské práva
 1. Portál a všetok obsah na ňom zverejnený je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon autorským dielom autora, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.
 2. Portál a jeho obsah je voľne prístupný pre používateľov, ktorí ho môžu použiť výhradne na účely využívania ponúkaných služieb. Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas autora. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané.


Článok XXI
Záverečné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach online portálu www.proartgallery.sk v deň registrácie a uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania
 4. Tieto obchodné podmienky prevádzkovateľa portálu www.proartgallery.sk sú chránené v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.05.2022.
Na našej stránke používame súbory cookie. Viac o tom, čo sú to súbory cookie a ako ich používame nájdete na tomto odkaze.